Електронний аукціон деревини

0462 626 544
099 625 56 63
067 461 84 50
 
  Реєстрація нових користувачів

Регламент

1. Основні поняття

Система (електронний торгівельний майдинчик) - автоматизована інформаційна система «e-Forest», розміщена в мережі Інтернет за адресою http://www.e-forest.com.ua/, створена для проведення конкурентних торгових операцій з деревиною в електронній формі;

Відкрита частина Системи - загальнодоступна частина сайту в мережі Інтернет за адресою http://www.e-forest.com.ua/, що не вимагає авторизації в Системі для отримання доступу до інформації, яка стосується наявних обсягів деревини, цін на неї і т.д.;

«Особистий кабінет» - робочий розділ на сайті в мережі Інтернет за адресою http://www.e-forest.com.ua/, для доступу до якого необхідно пройти авторизацію, вказавши ім'я користувача і пароль Учасника Системи;

Оператор, організатор - ТМТ «e-Forest», тобто юридична особа, що володіє Системою і забезпечує діяльність з експлуатації Системи;

Користувач Системи - Юридична особа, що успішно пройшла процедуру реєстрації відповідно до цього Регламенту, надала необхідні для реєстрації документи у електронному вигляді. Факт реєстрації цього учасника у Системі означає, що він відповідає всім вимогам чинного законодавства для проведення діяльності, пов’язаної із закупкою або продажем деревини;

Постачальник сировини - Користувач Системи, юридична особа, в інтересах і за замовленням якого проводиться торгова процедура в Системі. Надає продукцію, яка є предметом торгів.

Покупець сировини – Користувач Системи, юридична особа, яка успішно пройшла реєстрацію у Системі і має право на здійснення торгових операцій у межах даного Регламенту.

Торгова процедура (торги) – циклічна процедура, що здійснюється у Системі у чітко регламентований спосіб (проведення, оповіщенням, обіг документів). Здійснюється з метою вибору Покупцем сировини Постачальника сировини та укладення договорів на поставку деревини;

Лот - закуповувана товарна позиція, предмет торгової процедури; при цьому торгова процедура може включати один або кілька лотів;

Спосіб проведення торгів (торгової процедури) – чітко прописані у Регламенті принципи здійснення торгової процедури, засновані на принципах змагальності пропозицій незалежних Учасників торгової процедури;

Документація щодо проведення торгової процедури - комплект електронних документів, що володіє всією необхідною і достатньою інформацію про перебіг і результат торгової процедури, умови її проведення і розглянутий, є невід'ємним додатком до повідомлення про результати торгової процедури;

Заявка (Пропозиція) - електронна операція у Системі, доступна лише зареєстрованим Користувачам Системи. Має на меті засвідчити намір Користувача Системи придбати Лот по ціні, указаній у завці;

Переможець - Учасник торгів, зареєстрований Користувач Системи, чия заявка на конкретний лот стала переможною і перевищила заявки інших Учасників торгів;

Електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі.

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент встановлює правила проведення конкурентних торгових процедур в електронній формі на закупівлю сировини на електронному аукціоні деревини «e-Forest» (далі - Система), розміщеної в мережі Інтернет за адресою http://www.e-forest.com.ua/, і регулює відносини, що виникають при проведенні торговельних процедур в Системі.

2.2. Цей Регламент розроблений відповідно до Цивільного кодексу України.

2.3. Метою проведення торгових процедур в Системі є укладення договорів на поставку деревини між Покупцем і Постачальником.

2.4. Для участі в торгових процедурах, що проводяться в Системі, учасники повинні пройти процедуру реєстрації у порядку, встановленому цим Регламентом.

3.  Приєднання до Регламенту

3.1. Користувачі Системи приєднуються до цього Регламенту при реєстрації в Системі відповідно до розділу 8 цього Регламенту.

3.2. Приєднуючись до цього Регламенту, Користувач системи повністю і беззастережно приймає умови, вимоги та порядок слідування процедурам, які визначаються цим Регламентом (згідно редакції, що є чинною на момент реєстрацію в Системі). Також Користувач Системи приймає зміни та доповнення, що вносяться до Регламенту, і зобов'язується самостійно знайомитися зі змінами (доповненнями) Регламенту. Всі зміни, які вносяться до Регламенту оприлюднюються в розділі «Новини» на сайті Системи.

3.3. Оператор розміщує у Відкритій частини Системи інструкції по роботі з Системою. Вони знаходяться у розділі «Допомога» на сайті Системи. Зазначені інструкції керуються Регламентом і не суперечать йому. У разі виникнення суперечності між положеннями Регламенту та положеннями інших документів та інструкцій, підлягають застосуванню положення цього Регламенту.

4. Зміна (доповнення) Регламенту

4.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться Оператором в односторонньому порядку.

4.2. Діючий регламент завжди знаходиться у вільному доступі на сайті Системи. Будь-хто може ознайомитися із його положеннями у будь-який час та звернутися за роз’ясненнями до оператора Системи через розділ «Контакти». Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту здійснюється Оператором шляхом обов'язкової публікації змін (доповнень) у Відкритій частини Системи і створення відповідного повідомлення у розділі «Новини» Відкритої частини Системи.

4.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться Оператором до Регламенту, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх Учасників, що приєдналися до Регламенту, з дати розміщення Оператором зміни (доповнення) редакції Регламенту у Відкритій частини Системи.

4.4. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід'ємною частиною.

4.5. У разі незгоди зі змінами Регламенту Користувач Системи має право на розірвання договору з Оператором відповідно до умов договору.

5. Права та обов'язки. Відповідальність користувачів Системи

5.1. Постачальник сировини має право:

5.1.1. Розміщувати в Системі доступну до придбання покупцями сировину та детальний її опис шляхом завантаження електронних файлів у форматі Microsoft Excel. Після публікації на сайті, інформація миттєво вона стає доступною всім користувачам Системи.

5.1.2. У разі відмови переможця підписати договір купівлі-продажу деревини, переможцем визнати учасника, який надав наступну за переможцем цінову пропозицію і укласти з ним договір.

5.2. Покупець сировини має право:

5.2.1. Приймати участь у торгових процедурах у Системі, до яких він допускається згідно з Регламентом, у порядку, встановленому цим Регламентом та документацією про проведення торгових процедур.

5.3. Покупець сировини зобов'язаний:

5.3.1. Дотримуватися умов поданої їм заявки протягом не менше 3 (трьох) календарних днів з дати проведення торгів.

5.3.2. У разі визнання його переможцем торгів, продовж 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про результати торгів, укласти відповідний договір купівлі-продажу деревини із лоту, по якому він був визнаний переможцем.

5.4. Всі користувачі Системи зобов'язані:

5.4.1. Дотримуватися норм цього Регламенту при виконанні усіх дій в Системі.

5.4.2. Своєчасно вносити зміни в інформацію про свою організацію, включаючи інформацію про реквізити організації, а також своєчасно розміщувати в Системі актуальні копії документів, які надавалися Оператору Системи при реєстрації.

5.4.3. Забезпечувати збереження в таємниці імені користувача і пароля Користувача Системи, наданих йому для роботи в Системі. При виникненні підозр про несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це Оператору.

5.5. Оператор Системи має право:

5.5.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем Системи.

5.5.2. Припиняти доступ Користувача Системи до роботи в «Особистому кабінеті» в Системі за недотримання положень цього Регламенту або припиняти такий доступ аж до повного позбавлення прав на використання Системи.

5.5.3. Проводити модернізацію Системи та вносити зміни у її функціональністі.

5.6. Оператор Системи зобов'язаний:

5.6.1. Забезпечувати Користувачам Системи технічну можливість та рівний доступ до торгових процедур, в тому числі до інформації про графік торгів.

5.6.2. Своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов'язки користувачів Системи в розділі «Новини» Відкритої частини Системи.

5.7. Користувач Системи несе відповідальність за невиконання Регламенту, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб.

5.8. Користувач Системи несе відповідальність за достовірність інформації, що розміщується ним у Системі.

5.9. Усі дії, вчинені Користувачем Системи від свого імені користувача та паролю, автоматично визнаються його діями і асоціюються виключно з тим, кому ці ім'я користувача і пароль були надані. Він несе за такі дії відповідні права та обов'язки.

5.10. Користувач Системи несе відповідальність за збереження в таємниці свого імені користувача і паролю, наданих йому для роботи в Системі, та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання їх третіми особами, а також за всі дії, спричинені третіми особами з використанням імені користувача та пароля Користувача Системи.

5.11. Оператор не несе відповідальність:

5.11.1 За будь-який збиток, втрати та інші збитки, які поніс Користувач Системи з причини відсутності у нього відповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного для роботи в Системі:

5.11.2. За будь-який збиток, втрати та інші збитки, які поніс Користувач Системи в разі, якщо вони виникли з причини неналежного використання інформації, що стосується роботи Користувача Системи, і відносин Оператора та Користувача Системи, як то:

5.11.3. За зміст заявки, що подається Покупцем сировини для участі в закупівельній процедурі;

5.11.4. За процедуру укладення чи не укладання договору між Постачальником і Покупцем з причин, на які Оператор не може вплинути і які знаходяться поза межами його компетенції;.

5.11.5. У разі якщо інформація, розміщена Користувачем Системи, стане відомою третім особам, які використають її з метою завдати шкоди Користувачеві Системи.

5.12. У разі невиконання або неналежного виконання цього Регламенту та інших досягнутих угод, Оператор і Користувач Системи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6. Загальні характеристики Системи

6.1. Доступ до Системи здійснюється через сайт в мережі "Інтернет", розміщений за адресою http://www.e-forest.com.ua/.

6.2. Доступ до інформації, що розміщується в Системі, може бути здійснений за допомогою використання поширених веб-браузерів – Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera та інш.

6.3. Вся інформація розміщується в Системі українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів кирилиці призводить до її спотворення інформації (адреси мережі "Інтернет", адреси електронної пошти, іноземні торговельні марки і загальноприйняті міжнародні терміни).

6.4. Система працює за за київським часом у міжнародному часовому поясі UTC+2.

7. Порядок реєстрації в Системі

7.1. Для забезпечення доступу до участі в торгових процедурах, що проводяться в Системі, необхідно пройти процедуру обов'язкової реєстрації. Реєстрація здійснюється без стягнення плати.

7.2. Для реєстрації в Системі заявник використовує сторінку «Реєстрація нових користувачів» та дотримується покрокової інструкції по заповненню полів. Крім того, потенційний Покупець повинен прикріпити електронні копії таких документів:

  1. Свідоцтво про державну реєстрацію;
  2. Свідоцтво платника податків;
  3. Довідку щодо обсягів обробленої деревини.

7.3. У строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження документів та відомостей на реєстрацію Оператор зобов'язаний прийняти рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації. Заявнику може бути відмовлено в реєстрації в разі неподання ним документів і відомостей, зазначених у пункті 7.2 цього Регламенту, або в разі, якщо подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам або в них виявлено недостовірна інформація, або подані заявником відомості є недостовірними.

7.4. У разі прийняття рішення про реєстрацію, на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію, що містить ідентифікуючі заявника дані для входу в Систему (ім'я користувача і пароль). З моменту реєстрації заявника, він вважається Користувачем Системи.

7.5. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації, на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації заявник має право повторно подати заяву на реєстрацію і представити документи та відомості, передбачені в пункті 7.2 цього Регламенту.

7.6. Доступ до закритої зони Системи, повного функціоналу і особистого кабінету, мають тільки зареєстровані користувачі.

7.7. На момент подачі заяви на реєстрацію в Системі, заявник вважається ознайомленим із цим Регламентом та погоджується дотримуватися норм і правил, прописаних у ньому.

7.8. Реєстрація особи може бути припинена або анульована Оператором у разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту або порушення договірних зобов'язань. У такому разі ця особа втрачає статус Користувача Системи.

8. Порядок проведення торгів

8.1. У Системі передбачені проведення торгів, порядок проведення яких встановлюється цим Регламентом.

Торгові процедури проводяться з метою вибору постачальників для укладення договорів на поставку сировини або в цілях вивчення ринкової кон'юнктури.

8.2. Усі торгові процедури передбачають рівні права на участь усіх зареєстрованих Учасниів Системи.

8.3.Перед проведенням торгів, Оператор розміщує на сайті у розділі «Новини» інформацію про дату і час початку наступних торгів. Інформація буде знаходитися у вільному доступі для всіх відвідувачів сайту.

8.4. Правила проведення торгів встановлюються Оператором в документації про проведення торговельної процедури.

8.5. Оператор має право відмовитися від проведення торгів по будь-якому із лотів при обґрунтуванні свого рішення.

8.6. Після початку торгів Покупці самостійно приймають рішення про подання заявок на той чи інший лот.

8.7. Заяка на той чи інший лот, яка була зроблена Покупцем в ході торгів вважається офертою. Покупець, який визнається в ході торгів переможцем, зобов'язується укласти договір із Постачальником на придбання сировини, яка входить у переможний лот.

8.8. Інформація в установчих документів Учасника торгів чи його реквізитів, повинна збігатися із даними електронної анкети, яка заповнюється на сайті при реєстрації.

8.9. Рішення про визнання того чи іншого Покупця переможцем по кожному лоту приймається на основі останніх внесених ставок по кожному конкретному лоту.

8.10. Договір про придбання Покупцем сировини Постачальника укладається поза Системою у письмовій, або будь-якій іншій формі, передбаченою законодавством.

8.11. Порядок проведення аукціону на закупівлю сировини.

8.11.1. Під аукціоном розуміється спосіб проведення торгів у Системі, у відповідності до положень цього розділу, при якому комісія Оператора на підставі критеріїв, встановлених в конкурсній документації, визначає Переможця, який запропонував найкращі умови на придбання кожного конкретного лоту.

8.11.2. Для участі у торгах Покупець вказує свою ставку, по якій він готовий придбати лот, який його зацікавив. У вікні лоту, по якому він хоче зробити свою ставку, він вказує цифрове значення, яке відповідає його ціні у гривнях за конкретний лот.

8.11.3. Заявка повинна відповідати вимогам саме по цьому конкретному лоту. Мається на увазі збільшення ціни на мінімальне допустиме значення, яке називається кроком ціни.

8.11.4. Покупець має право подати Заявку по будь-якому із лотів, які виставлені Постачальниками на торги до закінчення терміну прийому заявок. Заявки щодо кожного окремого лоту подаються незалежно від Заявок по іним лотам.

8.11.5. Після закінчення терміну прийому заявок, який відповідає часовому проміжку часу проведення торгів, Оператор розглядає подані заявки по кожному конкретному лоту та формує Протокол торгів, який публікується на сайті у розділі «Новини». Таким чином оприлюднюються останні заявки по всім лотам та визначаються переможці.

8.11.6. Для визнання Покупця переможцем потрібно запропонувати найвигіднішу ціну договору. Процедура проводиться шляхом підвищення початкової ціни договору по кожному конкретному лоту. Подача цінових пропозицій Учасниками аукціону здійснюється багаторазово.

8.11.7. До участі в аукціоні допускаються Учасники, які пройшли реєстрацію на сайті http://www.e-forest.com.ua/ та належним чином виконали вимоги, пред’явлені Організатором.

8.11.8. Учасники, які подали заявки на участь у торгах сповіщають про готовність участі у торгах за оголошеною ціною та умовами, запропонованими Постачальниками. Якщо поданих заявок на участь у торгах менше ніж дві, торги вважаються такими, що «не відбулися».

8.11.9. Проведення аукціону починається в часові проміжки, встановлені Оператором, та з цін, встановлених Постачальниками. У ході проведення аукціону (щодо кожного лота) здійснюється зміна початкової ціни лоту шляхом багаторазової подачі пропозицій про ціну Учасниками торгів, допущеними Організатором до участі в аукціоні.

8.11.10. Під час проведення аукціону цінові пропозиції приймаються безпосередньо від Покупців, які були допущені Організатором до аукціону. Цінові пропозиції від Учасників приймаються Системою автоматично.

8.11.11. Пропозиції Учасників, подані після закінчення аукціону – не приймаються.

8.11.12. Цінові пропозиці, які не відповідають «кроку аукціону» – не приймаються.

8.11.13. Після початку аукціону Учасник, який першим подав цінову пропозицію, може погодитися з ціновою пропозицією надану Постачальником. Інші Учасники подають свої цінові пропозиції у відповідності із «кроком аукціону». Якщо інших пропозицій не поступило і торги закінчуються, актуальною вважається ціна продажу, по якій лот виставився Постачальником.

8.11.14. На сторінці проведення аукціону забезпечується розміщення інформації про час, який залишається до закінчення торгів. На сторінці «Сировина» також розміщується інформація по вже зробленим ставкам від усіх Учасників аукціону. Інформація включає в себе розмір ставки та ім’я Учасника торгів.

8.11.15. Після завершення аукціону Організатор формує у Системі протокол підведення підсумків торгів (щодо кожного лоту). Протокол містить інформацію про Переможців аукціону, їхні переможні ставки. Протокол затверджується Організатором і публікується у Системі.

9. Режим роботи Системи

9.1. Система працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

9.2. Повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота Системи, розміщуються Оператором у розділі «Новини» не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дати початку проведення таких робіт.

9.3. У разі виникнення у Оператора технічних, програмних неполадок чи інших проблем, що тягнуть за собою неможливість роботи з Системою або її частиною, неможливість проведення торгових процедур, Оператор у строк, що не перевищує 2 (двох) годин з моменту відновлення працездатності Системи, розміщує в розділі «Новини» відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до Системи, дату і час відновлення доступу до Системи.

9.4. Оператор здійснює консультаційну підтримку Учасників Системи з питань, пов'язаних з функціонуванням Системи, за телефоном та електронною поштою, вказаними у розділі «Контакти».

10. Вирішення розбіжностей, пов'язаних з проведенням торгів

10.1. Всі розбіжності між Користувачами Системи, що виникли при проведенні торговельної процедури, вирішуються в порядку, зазначеному в документації про проведення торговельної процедури.

10.2. Положення цього Регламенту не можуть розглядатися як будь-яке обмеження права звернення Користувачів Системи в суд.